26. September 2019 - 9:00 till 13:30
Share it on:

Gwerthuso Gwerthusiad | Evaluating Evaluation | CF10 4PL | Thursday, 26. September 2019

Bydd y digwyddiad hwn yn trafod y cwestiynau allweddol canlynol...

Sut beth yw gwerthusiad da o dechnolegau gofal iechyd digidol?
Sut gallwch chi gasglu’r dystiolaeth iawn i ddangos effeithiolrwydd a gwerth eich cynnyrch neu wasanaeth?
Sut ydych chi’n gwybod pa dechnoleg fydd yn arwain at y canlyniadau iawn?


Pam y dylech chi fod yn bresennol?
Bydd Fran Beadle o Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn siarad am y prosiect e-Nyrsio, yn trawsnewid nyrsio i greu ffordd ddigidol o weithio. Bydd y prosiect, a fydd ar waith ar draws NWIS a phob Bwrdd Iechyd, yn cynhyrchu dogfennau nyrsio digidol a fydd yn dilyn cleifion ar eu taith gofal iechyd. Felly mae gofyn defnyddio’r un iaith nyrsio safonol, lleihau dyblygu a gwella gofal i gleifion. Bydd Fran yn sôn am sut maen nhw’n gwerthuso nifer o gynlluniau peilot sy’n cael eu cynnal ar yr un pryd.
Byddwn yn adrodd yn ôl ar y cynllun peilot Adnabod Amledd Radio (RFID) yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a fydd yn cael ei gwblhau ym mis Medi. Gosodwyd tagiau goddefol ar sganwyr pledren, cadeiriau olwyn a gwelyau ledled yr ysbyty, a oedd yn golygu bod staff yn gwybod ble roedd cyfarpar ar y pryd.
Ym mis Mai, cynhaliodd EIDC a Thechnoleg Iechyd Cymru weithdy i adolygu Fframwaith Safonau Tystiolaeth ar gyfer Technolegau Gofal Iechyd Digidol a ryddhawyd gan NICE yn Lloegr y llynedd. Roeddem yn edrych ar y problemau a’r rhwystrau rhag mabwysiadu'r safonau hynny yng Nghymru. Mae gweithgor wedi’i sefydlu o ganlyniad i'r digwyddiad hwn, er mwyn dechrau arni i fabwysiadu’r safonau hyn yng Nghymru. Byddwn yn rhoi diweddariad ar y safonau i weld sut gallant ei gwneud hi’n haws deall sut beth yw tystiolaeth dda. This event will discuss the following key questions…

What does good evaluation of digital healthcare technologies look like?
How can you gather the right evidence to demonstrate the effectiveness and value of your product or service?
How do you know which technology will deliver the right outcomes?


Why should you attend?
Fran Beadle from the NHS Wales Informatics Service (NWIS) will be talking about the e-Nursing project, transforming nursing to create a digital way of working. The project, working across NWIS and all Health Boards, will produce digital nursing documents that follow a patient through their healthcare journey. This requires using the same standardised nursing language, reducing duplication and improving patient care. Fran will cover about how they are evaluating multiple concurrent pilots.
We will be reporting back on a Radio-Frequency Identification (RFID) pilot at the Royal Glamorgan Hospital that will be completed in September. Passive tags were placed on bladder scanners, wheelchairs and beds throughout the hospital, providing staff with real time information on where equipment will be.
In May DHEW and Health Technology Wales ran a workshop reviewing the Evidence Standards Framework for Digital Healthcare Technologies released last year by NICE in England. We looked at the issues and barriers to adopting these standards in Wales. As a result of this event a working group has been set up to get the ball rolling with the adoption of these standards in Wales. We will update on the standards and how they can make it easier to understand what good evidence looks like.