04. October 2019 - 9:00 till 14:00
Share it on:

Climate change and air pollution: Implications for urban mobility / Y newid yn yr hinsawdd a llygredd aer: Goblygiadau ar gyfer symudedd trefol | Committee Room 1&2 | Friday, 04. October 2019

***English below Welsh***
Cynhelir gan yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, ar y cyd â Chymdeithas Ddinesig Caerdydd.
Mae’n rhaid datrys y ddwy her i leihau allyriadau carbon a gwella ansawdd aer ar frys er mwyn i’n dinasoedd ddatblygu a gwella o ran ansawdd byw. Bydd y drafodaeth hon yn ystyried symudedd trefol o’r safbwynt hwn ac yn cynnig arweiniad i gynllunwyr dinasoedd ynghylch ffyrdd y gall cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth y dyfodol a datblygiadau trefol fod o gymorth.
Bydd siaradwyr yn cyfrannu eu harbenigedd mewn 4 maes

Diffinio graddfa’r problemau a’r goblygiadau ar gyfer iechyd y cyhoedd.
Arolwg o drafnidiaeth a thueddiadau technolegol y dyfodol er mwyn deall y ffordd y bydd allyriadau carbon a materion o ran ansawdd aer yn esblygu.
Arolwg o offer cynllunio trefol a thrafnidiaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, i leihau llygredd a thagfeydd wrth gynnal mynediad at wasanaethau’r ddinas.
Profiadau dwy ddinas o’u hymdrechion i wella’r mesurau allweddol hyn, gan gynnwys amodau ar gyfer llwyddiannau a dibyniaethau. Bydd y ffyrdd y gellir addasu mynediad at ein dinasoedd i wneud gwelliannau sylweddol o ran allyriadau carbon, NOX (ocsid nitrus) a llygredd gronynnol, wrth wella effeithiolrwydd yr amgylcheddau cymdeithasol, masnachol, cyflogaeth a busnes, yn cael eu hystyried yn fanwl.

* Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.
Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn digwyddiad ac i hwyluso'ch profiad.
Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw am flwyddyn ar ôl dyddiad y digwyddiad.
Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â iande@caerdydd.ac.uk)
Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection
Run by the School of Geography and Planning, in collaboration with Cardiff Civic Society.
The twin challenges of carbon emission reduction and air quality improvement must be solved urgently if our cities are to grow and ‘liveability’ improve. This debate will explore the future of urban mobility from this perspective and offer guidance to city planners for ways in which future transport and urban plans can contribute.
  Speakers will contribute expertise in 4 subject areas

Definition of the scale of the problems and the implications on public health.
A survey of future transport and technological trends to understand the way in which carbon emissions and air quality issues will evolve.
A survey of urban and transport planning tools currently available to reduce pollution and congestion whilst maintain access to city services.
The experiences of two cities in their efforts to improve these key metrics, including conditions for success and dependencies. The ways in which access to our cities can be modified to make significant improvements in carbon emissions, NOX (nitrogen oxide) and particle pollution whilst improving the effective functioning of the social, retail, employment and business environments will be explored in detail.

Each speaker will take questions of clarification only, their contributions will be followed by a full scale moderated debate on the topics and issues raised by the individual presentations. This is a complex, topical and difficult subject which will be explored in a holistic and practical way to ensure relevance to urban and transport planners.
*This event will be delivered through the medium of English. 
The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the event and to facilitate your event experience.
Information will be retained for 1 year after the date of the event.
By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact iande@cardiff.ac.uk).
We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our events. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

M4, half mile to Junction 42" by N Chadwick is licensed under CC BY-SA 2.0