16. August 2019 - 11:00 till 13:00
Share it on:

FREE* Family Short Course / Cwrs Byr AM DDIM* i'r Teulu | National Botanic Garden of Wales | Friday, 16. August 2019

FREE* Family Short Courses
Are you looking for something to do over the school summer holidays? As well as a visit to the beautiful National Botanic Garden of Wales, join the sowing and growing fun with a FREE* family short course provided by the Growing the Future project.
Bee Hotels
Monday August 5th, Tuesday August 6th, Saturday August 10th, Monday August 12th, Tuesday August 13th, Friday August 16th, Monday August 19th, Tuesday August 20th, Tuesday August 27th, Friday August 30th & Saturday August 31st
Did you know that the majority of bees are queen-less, don’t produce honey and don’t live in colonies or hives? These bees are called solitary bees, and we have over 250 different species in the UK. To help support populations of solitary bees in your garden you can create your own bee hotel where you can watch the life cycle of these fascinating creatures.
Learn how to make your own bee hotel using recycled materials and where's best to locate it in your garden or balcony. Learn more on our fab Project Pollinate competition, being run in partnership with the Eco Attractions Group, to design and create your own Pollinator Palaces!  If possible, please bring your own empty bottles.
Courses run at 11am-1pm and 2pm-4pm in the Canolfan Tyfu classrooms.
*Please note that short courses do not include Garden entry. Please see here for information on admission prices.
The Growing the Future project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.
-
Cyrsiau Byr AM DDIM* i’r Teulu
Ydych chi’n chwilio am rywbeth i wneud dros wyliau’r haf?
Yn ogystal ag ymweliad i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol arbennig, ymunwch â’r hwyl hau a thyfu yn yr Ardd yn ystod gwyliau’r haf, gyda chwrs byr am ddim* i’r teulu wedi’i ddarparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.
Gwesty Gwenyn
Dydd Llun Awst 5ed, Dydd Mawrth Awst 6ed, Dydd Sadwrn Awst 10fed, Dydd Llun Awst 12fed, Dydd Mawrth Awst 13eg, Dydd Gwener Awst 16eg, Dydd Llun Awst 19eg, Dydd Mawrth Awst 20fed, Dydd Mawrth Awst 27ain, Dydd Gwener Awst 30ain & Dydd Sadwrn Awst 31ain
A wyddoch chi fod y rhan fwyaf o wenyn yn ddi-frenhines, ddim yn creu mel ac yn byw ar ben eu hun? Mae’r gwenyn hyn yn cael eu galw’n gwenyn unigol, ac mae gennym ni dros 250 rhywogaeth wahanol yn y DU.
Er mwyn helpu i gefnogi poblogaethau gwenyn unigol yn eich gardd, gallwch greu gwesty gwenyn eich hun lle gallwch chi wylio cylch bywyd y creaduriaid hyfryd hyn. Dysgwch sut i greu gwesty gwenyn eich hun gan ailgylchu deunyddiau a'r lleoliad gorau i'w rhoi yn eich gardd neu falconi.  Dysgwch mwy ar ein cystadleuaeth Prosiect Peillio gwych, sy'n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â'r Grŵp Eco Attractions, i ddylunio a chreu Palas Peillwyr eich hun!  Os yn bosib, dewch â'ch poteli gwag eich hun os gwelwch yn dda.
Cyrsiau ymlaen o 11yb-1yp a 2yp-4yp yng Nghanolfan Tyfu.
*Nodwch nid yw’r cyrsiau byr yn cynnwys mynediad i’r Ardd. Am fanylion ar brisiau mynediad, gwelwch yma os gwelwch yn dda.
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.