31. December 2020 - 2:00 till 5:00
Share it on:

Stop killing dogs | Thursday, 31. December 2020

Wszyscy kochamy psy ! Są takie zabawne i śliczne !
A nie którzy ludzie Nie mają dla nich serca robią z nich mięso gotują we wrzątku a potem obdzierają ze skory !
Jednak możemy im pomóc ! Lecz potrzebne są wasze podpisy !!!!! Podpiszcie te petycje ! To nic nie kosztuje !
Zróbmy to dla tych biednych psiaczków !

Każdego roku w Chinach dziesiątki milionów zwierząt zostają zarżnięte i zaszlachtowane. Zapotrzebowanie na futro jest wysokie, a Chińczycy je dostarczają. To czego nie uda im się wyeksportować poza Chiny zwykle kończy na talerzu. Zasmuca fakt, że zwierzęta cierpią horrendalne tortury. Są łapane na ulicy i tuzinami upychane w małych klatkach, bez możliwości ruchu. Następnie rzuca się nimi jak martwymi przedmiotami z ciężarówek na ziemię, uderzają o siebie na wzajem i obijają o stalowe klatki. Później klatki te są układane w sterty i wtedy zaczyna się prawdziwy koszmar. Zwierzę zostaje brutalnie wyciągnięte z klatki i związane, by uniknąć oporu. Jest lekko oszołomione uderzeniem w głowę, ale wciąż żywe. Jeżeli zwierzę nie jest ciężkie, pracownik trzyma je za tylnie łapy po czym bierze zamach i uderza jego głową o ziemie. Gdy zwierzę jest ogłuszone, zaczyna się nowy i niepojęty etap w tym trwającym koszmarze. Pracownik wykonuje małe nacięcie na plecach zwierzęcia, a następnie metodycznie ściąga z niego skórę. Proces skórowania trwa około minuty i podczas jego trwania pracownik aktywnie utrzymuje zwierzę przy życiu, ponieważ, jak się uważa, łatwiej jest oskórować zwierzę, gdy jest wciąż ciepłe i krew krąży w jego żyłach. Lecz tu koszmar się nie kończy. Ostatni etap tego niewyobrażalnego horroru polega na rzuceniu zwierzęcia na bok, na wierzch stosu powstałego z jego zdychających przyjaciół, gdzie umiera nie mogąc wytrzymać bólu. W innych przypadkach, gdy futro zwierzęcia nie jest potrzebne (głównie kocie), zostają one wrzucone do worka, a następnie ugotowane żywcem w beczce wrzącej wody.
Cały proces jest niesamowicie trudny do pojęcia, lecz wierzymy, że nie jest wynikiem okrucieństwa, ale raczej ignorancji i braku świadomości o potrzebach zwierząt. Pracownik nie myśli o zabiciu zwierzęcia przed rozpoczęciem i nie jest świadomy jego cierpienia. Naszym obowiązkiem jest sprowadzić oświecenie. Jest to nasz moralny obowiązek wobec tych zwierząt. Zamykanie oczu nie sprawi, że to się skończy!//We all love dogs! They are so funny and cute!
And no people who have no heart for them do with their meat cook in boiling water and then plunder the skin!
However, we can help them! But you need your signature !!!!! These petitions sign it! It's free!
Let's do it for these poor dogs!
Each year in China, tens of millions of animals are then slaughtered. The demand for fur is high, and the Chinese people can provide. What did they succeed in export outside China usually ends at the plate. Makes the fact that animals suffer from exploding torture. Are found on the street and put into small frames, without motion. Then throwing them as dead objects from the truck to the ground, are striking about each other on the other out and strike the steel frame. Later frames, these are arranged in a heap and then begins a real nightmare. The animal is violently drawn from a frame and to avoid resistance. Is slightly stunned by the impact in the head but still alive. If the animal is not heavy, he holds them for the back paws and taking assassination and hits his head on the lands. When the animal is stunned, begins a new stage and people in this nightmare. The employee performs a small incision on the back of the animal, and then methodically pulls the skin. Process to strip the skin takes about minutes and during its duration the employee actively maintains the animal alive, since, as is considered, it is easier to manic screeching skin when the animal while it is still warm and the blood circulates in its stunts. But here a nightmare is never-ending. The last stage of this horror settings is to give up an animal on its side, on the top of the stack resulting from his friends, where he died not able to withstand pain. In other cases, where the fur of the animal is not needed (mostly cat "), they shall be returned to the bag, and then boiled alive in boiling water.
The entire process is extremely difficult to concepts, but we believe that it is not the result of cruelty, but rather by this, and the lack of awareness of the needs of animals. He has no thoughts of **** the animal before and is not aware of his suffering. Our duty is to bring enlightenment. This is our moral obligation to these animals. Closing the eyes does not make this ends!
PETYCJA ANTY FUTRO : zwierzęta są gotowane żywcem we wrzątku, potem wciaż żywe obdzierane ze skóry

http://www.ptroa.co.il/petition/

Tam macie film na stronie z petycją, możecie zobaczyć na własne oczy co się z tymi zwierzakami dzieje.

//There you have a video on the petition, you can see for yourself what happens to these pets.


PETYCJA ANTY PSIE MIĘSO NA FILIPINACH :

http://www.dogmeat.org/PETYCJA ANTY PSIE MIĘSO W KOREI :

http://www.uniteddogs.com/stopkillingdogs/