21. November 2019 - 9:30 till 16:30
Share it on:

Making the most of arts, heritage and cultural organisations for pupil learning | Gwneud y mwyaf o sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol ar gyfer dysgu disgyblion | The Riverfront | Thursday, 21. November 2019

Scroll down for Engish ...
Gwneud y mwyaf o sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol ar gyfer dysgu disgyblion
21 Tachwedd 2019, 09:30 – 16:30, Glan yr Afon, Casnewydd

Mae’r cwricwlwm Cymreig newydd yn gofyn i ysgolion ddefnyddio sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol lleol wrth addysgu disgyblion. Beth fydd hyn yn ei olygu ar gyfer dylunio gwersi a phrosiectau addysgiadol?
Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio cyd-destun ehangach y nod cwricwlwm hwn, ochr yn ochr â’r agweddau ymarferol o greu profiadau o ansawdd uchel ar gyfer y fframweithiau AoEL.
Cyfranogwyr wedi eu cadarnhau:
Model Ysgolion heb Waliau: Ysgol Gynradd Maindee (Casnewydd) a Glan yr Afon.
Bîtfocsiwr ac artist sain, Jason Singh, The Singh Thing, sef  artist/addysgwr preswyl, presennol Bristol Music Trust.

Pwy All Fynychu?
Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

I archebu lle AM DDIM

Byddwn yn Talu am Athro Llanw
Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/
Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639
Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk
HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol 

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:
Facebook: @artsed.wales
Twitter: @artsed_wales
Instagram: @artsed_wales
Making the most of arts, heritage and cultural organisations for pupil learning
21 November 2019, 09:30 – 16:30, The Riverfront, Newport

The new Welsh curriculum tasks schools to use local arts, heritage and cultural organisations to feed into the learning of pupils. What will this mean for the design of lessons and educational projects?
This event will explore the wider context of this curriculum aim, alongside the practicalities of creating high quality experiences for the AoEL frameworks. 
Confirmed contributors:
The Schools without Walls model: Maindee Primary (Newport) and The Riverfront. 
Beatboxer and sound artist, Jason Singh, The Singh Thing who is the current artist educator in residence at Bristol Music Trust. 

Book your FREE place

Who Can Attend?
These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales. 

We Pay For Cover
The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru(North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).

Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales
Call us: 07717 743292 / 07717 743639
Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk
HWB: Find us in the Creative Learning Zone 

Follow us on social media:
Facebook: @artsed.wales
Twitter: @artsed_wales
Instagram: @artsed_wales